Ελληνικά
English
Επικοινωνήστε μαζί μας
Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους.

Για πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, για να εκφράσετε την άποψη σας ή για να μας κάνετε υποδείξεις ή συστάσεις,
ηλεκτρονικά στο info@cosmotepayments.gr

Για παράπονα αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπληρώστε το Έντυπο Παραπόνων και στείλτε το :
  • Hλεκτρονικά στο complaints@cosmotepayments.gr
  • Με αποστολή επιστολής στη ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE Payments A.E., Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι

Για αμφισβητήσεις συναλλαγών συμπληρώστε το έντυπο «Aμφισβήτησης Συναλλαγών» και στείλτε το :
  • Hλεκτρονικά στο disputes@cosmotepayments.gr
  • Με αποστολή επιστολής στη ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE Payments A.E., Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν παραβίαση των εταιρικών Πολιτικών και Διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση λογιστικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, παράλειψη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ, ζητήματα που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στις Εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ)
χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω κανάλια επικοινωνίας: