Ελληνικά
English

Υποδείγματα εντύπων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα για τη διευκόλυνσή σας όλα τα έγγραφα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
προκειμένου να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία, να υποβάλλετε αίτηση υπαναχώρησης ή να αμφισβητήσετε μια συναλλαγή σας.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις σελίδες όπου γίνεται αναφορά στη χρήση εντύπων υπάρχουν ενεργοποιημένοι
σύνδεσμοι που σας δρομολογούν στα αντίστοιχα έντυπα.